מועצה אזורית עמק יזרעאל
    מועצה אזורית עמק יזרעאל
    דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

    מועצה אזורית עמק יזרעאל

    ת.ד. 90000, עפולה 1812003

    בית המועצה ליד קיבוץ מזרע 

    למפה ב- waze לחץ כאן

    טלפון: 04-6520111

    פקס: 04-6520000

    דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

    מוקד 24/7: 04-6520100

    שעות פעילות: 7:30-16:000

    תמיכות לשנת 2014

    מועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי בכפוף לאישור תקציב המועצה לשנת 2014, קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים, בתחום המועצה עפ"י המפורט להלן:


    1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:
    א. תרבות ואומנות;
    ב. היסטוריה והנצחה (מוזיאונים);
    ג. ספורט;
    ד. בריאות ורווחה;
    ה. חינוך;
    ו. צרכי דת;
    ז. גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל;


    2. תבחינים למתן התמיכה:

    א. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה והוא הנוסח המחייב.
    ב. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במשרד מנכ"ל המועצה, בשעות העבודה הרגילות.


    3. מועד אחרון להגשת בקשות
    א. המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הוא יום חמישי, ח' שבט תשע"ד (09 ינואר 2014).
    ב. בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל"). ניתן לקבל עותק מנוהל זה במשרדי המועצה.


    4. אין וודאות כי יקבע תקציב לתמיכות לשנת 2014, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.


    5. בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.

     

    דן תנחומא - מנכ"ל
    מועצה אזורית עמק יזרעאל

    עבור לתוכן העמוד