מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע 

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  תמיכות לשנת 2016

  16/12/2015 עודכן בתאריך

  הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2016

   

  מועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי בכפוף לאישור תקציב המועצה לשנת 2016, קיימת אפשרות למתן תמיכה לעמותות ומוסדות ציבור הפועלים שלא למטרת עשיית רווחים, בתחום המועצה עפ"י המפורט להלן:

  1. סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

      א. תרבות ואומנות;

      ב. היסטוריה והנצחה (מוזיאונים);

      ג. ספורט;

      ד. בריאות, רווחה ואיכות הסביבה;

      ה. חינוך, למעט פעילות של פעוטונים, גני ילדים או בתי ספר;

      ו. צרכי דת;

      ז. גיוס כספים ומימון פעילויות למען אחת או יותר מהמטרות האמורות לעיל.

   

  2. תבחינים למתן התמיכה:

     א. הנוסח המלא של התבחינים למתן התמיכה מפורסם באתר האינטרנט של המועצה והוא הנוסח המחייב.

     ב. עותק מנוסח זה, וכן טפסים להגשת הבקשות ניתן לקבל במשרד מנכ"ל וגזבר המועצה, בשעות העבודה הרגילות.

   

  3. מועד אחרון להגשת בקשות:

     א. המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה; יום חמישי, יא' שבט תשע"ו (21 ינואר 2016) שעה 16:00.

     ב. בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים בסעיף 2 לעיל, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").

         ניתן לקבל עותק מנוהל  זה במשרדי המועצה.

   

  4. תינתן עדיפות בתמיכה לגופים אשר רוב המשתתפים או הצורכים את שירותי העמותה הינם תושבי המועצה, למעט במקרים חריגים, מנימוקים שיירשמו.

   

  5. תינתן עדיפות לעמותות שמעניקות הנחות או מלגות לתושבי המועצה.

   

  6. אין וודאות כי יקבע תקציב לתמיכות לשנת 2016, ו/או כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

   

  7. בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.

   

  דן תנחומא - מנכ"ל וגזבר

  מועצה אזורית עמק יזרעאל 

  עבור לתוכן העמוד