מועצה אזורית עמק יזרעאל
  מועצה אזורית עמק יזרעאל
  דלג על מועצה אזורית עמק יזרעאל

  מועצה אזורית עמק יזרעאל

  ת.ד. 90000, עפולה 1812003

  בית המועצה ליד קיבוץ מזרע

  למפה ב- waze לחץ כאן

  טלפון: 04-6520111

  פקס: 04-6520000

  דוא"ל - info@emekyizrael.org.il

  מוקד 24/7: 04-6520100

  שעות פעילות: 7:30-16:000

  מתן שירותי ייעוץ בתחום קידום הדיגיטציה ברשויות המקומיות

  7/06/2017 עודכן בתאריך

  מכרז פומבי מס' 17/2017

  למתן שירותי ייעוץ בתחום קידום הדיגיטציה ברשויות המקומיות

  1. המועצה האזורית עמק יזרעאל באמצעות המפעם מזמינים בזאת הצעות למתן שירותי ייעוץ וניהול בתחום קידום הדיגיטציה ברשויות המקומיות. 
  2. על מנת לגשת  למכרז יש לרכוש את מסמכי המכרז תמורת תשלום בסך של 200 ₪ שלא יוחזרו בשום מקרה, בלחיצה על הקישור הזה לשרת התשלומים.
  3. את אישור התשלום יש להעביר לדוא"לdiklar@eyz.org.il  על מנת לקבל את המסמכים הדרושים להגשה.
  4. את ההצעה בצירוף כל המסמכים הנדרשים, יש להגיש במעטפה סגורה לתיבת המכרזים במועצה עד לא יאוחר מיום 22/6/2017 בשעה 12:00 . מעטפה שלא תימצא בתיבת המכרזים במועד ובשעה הנקובים לעיל לא תידון.
  5. עד למועד האחרון להגשת ההצעות, רשאית המועצה להקדים או לדחות את המועד האחרון להגשת ההצעות, וכן לשנות מועדים ותנאים אחרים הנוגעים למכרז על פי שיקול דעתה המוחלט.
  6. מובהר כי האמור לעיל מהווה תמצית חלקית של תנאי המכרז ובכל מקרה האמור במסמכי המכרז המלאים גובר על האמור לעיל
  עבור לתוכן העמוד