קול קורא להשתתפות נציגי ציבור בוועדות בחינה למכרזי כוח אדם באשכול רשויות גליל והעמקים

כללי
איגוד ערים אשכול רשויות גליל והעמקים (להלן:"האשכול") מתכבד לפנות בזאת בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות) התש"ם– 1979, בבקשה לקבל הצעות ממועמדים המעוניינים לכהן כנציגי ציבור בוועדות הבחינה לקבלת עובדים באשכול.
בהתאם להוראות תקנה 22 לתקנות הנ"ל, בכוונת האשכול לגבש רשימה של 5 נציגי ציבור לפחות, אשר ישתתפו בוועדות הבחינה לקבלת עובדים באשכול. רשימת הנציגים תפורסם באתר האינטרנט של האשכול
השתתפות נציגי הציבור שייבחרו בוועדות הבחינה תהא לפי ההרכב הקבוע בדין. ההשתתפות בוועדות הבחינה הינה בהתנדבות, ללא תמורה כספית.

מהו אשכול רשויות?
איגוד ערים מיוחד שהוקם בצו שר הפנים לבקשת הרשויות המקומיות אשר בתחומו, וזאת כדי לעודד פיתוח אזורי וקידום שיתופי פעולה, בנושאים שונים, בין הרשויות המקומיות החברות בו.
במועד פרסום קול קורא זה, אשכול רשויות גליל והעמקים מונה 18 רשויות מקומיות החברות בו (להלן: "רשויות האשכול") והן :
• עיריות: מגדל העמק, נוף הגליל, נצרת, עפולה.
• מועצות מקומיות: אכסאל, דבוריה, זרזיר, יפיע, כפר כנא, כעבייה, משהד, עילוט, עין מאהל, ריינה.
• מועצות אזוריות: בוסתן אל מרג', גלבוע, מגידו, עמק יזרעאל.

התנאים להגשת המועמדות
1. המועמד/ת תושב/ת באחת מהרשויות החברות באשכול המצוינות לעיל.
2. המועמד אינו עובד רשות מרשויות האשכול או האשכול עצמו או נבחר ציבור במי מרשויות האשכול, או
שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתו כעובד או נבחר ציבור .
3. המועמד אינו פושט רגל ו/או לא הורשע בעבירה שמפאת חומרתה, מהותה או נסיבותיה אינו ראוי לשמש כנציג ציבור .
4. המועמד לא נכלל ברשימת חברי מועצה/עירייה לאיזו מרשויות האשכול, לא שימש כפעיל מפלגתי במערכת הבחירות האחרונה שנערכה ברשויות האשכול ואינו רשום כחבר במרכז מפלגה שהתמודדה בבחירות ברשויות האשכול .
5. המועמד אינו עובד האשכול או רשויות האשכול או נבחר באיזו מרשויות האשכול, או אם יש לו זיקה אישית, פוליטית או כלכלית למי מראשי רשויות האשכול, למי מחברי מועצות רשויות האשכול או לעובד באיזו מרשויות האשכול שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר באותה רשות או שהוא עלול להימצא, במישרין או בעקיפין, באופן תדיר, במצב של ניגוד עניינים בין מילוי תפקידו בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר.
6. אין כל מניעה מבחינת כללי ניגוד העניינים או מניעה אחרת להשתתפותו של נציג הציבור בוועדה.
7 . לא ייקבע כנציג ציבור מי שנכלל ברשימת הנציגים במשך ארבע שנים ברציפות בטרם חלפה שנה מיום סיום כהונתו; לעניין סעיף זה, הפסקת כהונה של פחות משלושה חודשים תיחשב ככהונה רצופה .

על המועמד/ת למלא שאלון/תצהיר בנוסח המצורף מטה, עליו יש לחתום בפני עו"ד, כדין.
הערה: יש לציין כי מדובר בהתנדבות וכי זמינות המועמדים לדיוני וועדת הבחינה נדרשת בדרך כלל בשעות העבודה הרגילות - בין השע ות 9:00-17:00 .

יש להגיש את ההצעות המועמדות לאשכול בכתב ולצרף: דו"ח, שאלון למועמד, נוסח הקול קורא הנ"ל ואסמכתאות.
זאת, באמצעות הדוא"ל meir@galilamakim.org.il עד לתאריך 30.3.2022 בשעה 10:00.

מועמדים העונים על הדרישות ואשר יימצאו מתאימים על פי שיקול דעתו הבלעדי של האשכול יוזמנו לראיון בפני נציגי האשכול. האשכול שומר לעצמו את הזכות שלא למנות אף מועמד, על פי שיקול דעתו הבלעדי .

בברכה,
מאיר חלי             אלי ברדה
מנכ"ל האשכול     יו"ר האשכול וראש עיריית מגדל העמק


שאלון למועמד/ת לשמש נציג/ת ציבור בוועדת הבחינה למכרזי כ"א באשכול רשויות הגליל והעמקים

1. פרטים אישיים:

 • שם משפחה
 • שם פרטי
 • מספר זהות
 • תאריך לידה
 • מגדר: זכר / נקבה

2. מקום העבודה והתפקיד הנוכחי

 • מקום העבודה
 • תפקיד
 • תאריך תחילת תפקיד אחרון
 • כתובת מקום עבודה
 • טלפון מקום עבודה
 • פקס מקום עבודה

3. עיסוקים קודמים

 • מקום עבודה
 • תפקיד
 • תחום עיסוק
 • מועד התחלה
 • מועד סיום

4. השכלה (נא להשלים את כל המידע הנדרש)

 • סוג ההשכלה
 • שם המוסד
 • ומקומו
 • מספר שנות לימוד
 • מקצוע/התמחות
 • תואר אקדמי (אם אין - נא לציין במפורש)
 • על-תיכונית
 • גבוהה
 • כתובת
 • מיקוד
 • מס' טלפון
 • תחום העיסוק של מקום עבודתך

5. כשירות לכהונה: (יש לסמן את התשובה המתאימה)
5.1. האם נכללת ברשימת נציגי הציבור של הרשות המקומית במשך ארבע שנים ברציפות וטרם חלפה שנה מיום סיום כהונתך?
כן / לא
5.2. האם הנך חבר/ת מועצה או עובד/ת הרשות המקומית, או שטרם חלפו שישה חודשים מיום סיום כהונתך?
כן / לא
5.3 האם יש לך זיקה אישית פוליטית או כלכלית לראש הרשות המקומית או לאחד מחברי המועצה?
כן / לא
5.4 האם יש לך זיקה אישית או כלכלית לעובד שדרגתו אחת משתי הדרגות הגבוהות ביותר ברשות המקומית*?
כן / לא
5.5 האם תפקידך כנציג ציבור עלול להעמידך באופן תדיר, במישרין או בעקיפין, בניגוד עניינים בין מילוי תפקידך בוועדת הבחינה לבין עניין אישי אחר או תפקיד אחר שלך או של קרובך**?
כן / לא

6. הצהרת המועמד/ת
הנני מצהיר/ה כי הפרטים שמסרתי לעיל הם מלאים, נכונים ואמ יתיים. אני מתחייב/ת להודיע לראש הרשות המקומית, למזכיר/מנכ"ל הרשות המקומית וליועמ"ש הרשות המקומית על כל שינוי בפרטים.
הריני מצהיר/ה כי ידוע לי שעליי להצהיר את האמת מכו ח סעיף 5 לפקודת הראיות ואם לא אעשה כן אהיה צפוי/ה לעונשים הקבועים בחוק.

_________________________
תאריך חתימה

אישור עו"ד
הריני לאשר כי ביום ___________ הופיע/ה בפני מר/גב' ______________ ולאחר שהזהרתיו/ה כי עליו/ה להצהיר את האמור וכי יהיה צפוי לעונשים הקבועים בחוק אם לא יעשה כן,
אישר את נכונות הצהרתו/ה וחתם/ה עליה בפניי.

__________________________
חתימת עו"ד

הומלץ ע"י:____________________________________________________

* לעניין זה הדרגה הגבוהה ביותר היא המשרה הסטטוטורית, והדרגה השנייה היא מנהל מינהל, מנהל אגף או מנהל מחלקה, בהתאם למשרות המאוישות ברשות המקומית.
**קרוב כהגדרתו בסעיף 24 לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים ברשויות המקומיות), התש"ם- 1979