לפי סעיף 146(א) בצו/סעיף 131(א) בתקנון* כל אדם רשאי, לא יאוחר מיום 08/09/2013, להגיש לוועדת הבחירות שמשרדה נמצא בבית המועצה האזורית עמק יזרעאל, ערר מנומק בכתב על יסוד אחד מן הטענות הבאות:

  • הוא לא נרשם, שלא כדין, בפנקס;
  • הוא או אדם אחר נרשם, שלא כדין, בפנקס;
  • פרט מפרטי הרישום לגביו בפנקס איננו נכון;
  • פרט שהיה צריך להרשם בפנקס, לא נרשם לגביו.

בפנקסי הבוחרים של הישובים השיתופיים שאינם קבוצות או קיבוצים צוין ליד שמו של כל בוחר אם הוא חבר או אינו חבר באגודה השיתופית החקלאית. גם על ציון זה רשאי בוחר להגיש ערר אם לטענתו הוא איננו נכון.

דוגמה לכתב ערר - קובץ מצורף, בנוסף - ניתן להשיג במועצה ובמקומות הצגת הפנקסים ביישובים

אדם המגיש ערר כנגד רישומו של אדם אחר בפנקס, ימציא לועדת הבחירות העתק נוסף מכתב הערר

טופס ערר