זו השנה החמישית שמחלקת ספורט בשיתוף מחלקת הנדסה (כחלק מתכנית חומש) מסייעות ליישובים בשיפוץ/שדרוג מגרשי ספורט ביישובים.

הגדרה של מגרש בשיפוץ/ שדרוג

 • מגרש אשר מהווה את מרכז הפעילות הספורטיבי של הישוב.

 • מגרש כדור סל/ משולב, מגרש כדור רגל.

 • כל בקשה אחרת תדון בנפרד עם עדיפות למגרש כדור סל או רגל בלב הישוב.

שיטת התקצוב ליישובים

 1. 1 פרויקט בסך 50,000 ש"ח ליישוב

 2. 3 פרויקטים בגובה של 40,000 ₪ לישוב

 3. 3 פרויקטים בגובה של 20,000 ₪ לישוב 

 4. 2 פרויקטים בגובה של 10,000 ₪ לישוב 

תנאים כלליים לקבלת תמיכה

 1. הבקשה תוגש על ידי הועד המקומי בלבד תחתם ע"י יו"ר הועד, הבקשה תכלול תיאור מפורט של הפרויקט, לבקשה יצורפו 3 הצעות מחיר של הקבלן המבצע, לפני אישור יתואם סיור בשטח.

 2. כל יישוב רשאי להגיש פרויקט אחד בלבד.

 3. הוועד המקומי נדרש להשקיע סכום זהה או גבוה יותר מסכום השקעת המעוצה.

 4. התחייבות להתחלת הביצוע בפרק זמן של לא יותר מ-3 חודשים מקבלת האישור על התמיכה תוך מטרה לסיים השיפוץ/שדרוג עד סיום הרבעון השני של שנת 2019. ועד מקומי אשר לא יתחיל את השיפוץ תוך 3 חודשים מיום האישור על גובה התמיכה יאבד את זכאותו לתמיכה!

 5. מינוי איש קשר ביישוב מול מחלקות המועצה לטובת הפרויקט (הנדסה/ ספורט/ כספים).

 6. עמידה בתקני הבטיחות הנדרשים.

 7. הצבת שלט בסיום הפרויקט המראה שהמגרש שופץ בסיוע המועצה.

 8. טקס חניכת המגרש באחריות הישוב בתיאום עם לשכת ראש המועצה.

לוח זמנים

 • הגשת הבקשה עד ליום שלישי, 19 מרץ 2019 שעה 12:00.

 • תשובות יימסרו לוועדים המקומיים עד ליום 4 אפריל 2019

ביצוע העבודה

 1. ניתן לבצע באמצעות קבלן המסגרת של המועצה ובניהול המועצה . ניתן לבצע ע"י קבלן שיבחר על ידי הועד המקומי ובניהולו (על פי נוהל מכרזים) .

הערות

ועדה בראשות סגן ראש המועצה – אבי סמוביץ', גזבר המועצה- שגיא וויץ, מנהל מחלקת הספורט ונציג אגף הנדסה תעבור על הבקשות ותדרג אותן על פי אמות המידה שלהלן:

 1. קבלת עזרה לטובת היישוב בשלוש שנים האחרונות.

 2. צמיחה דמוגרפית נוכחית ועתידית של היישוב.

 3. מידת נחיצות.

 4. קיום של מתקן מועצתי נוסף ביישוב בשיתוף עם בתי הספר.

מועד אחרון להגשה למחלקת ספורט 19 מרץ 2019

ניתן  להגיש בדוא"ל או בפקס: טלפון: 04-6520080/79  פקס: 04-6520101 , דוא"ל: chenz@eyz.org.il

תשובות תינתנה 15 יום לאחר מועד ההגשה האחרון.