הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2021:

מועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה.
אלו הם סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בהם, בשנת 2021:

סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

א.  תרבות ואומנות
ב.  היסטוריה והנצחה (מוזיאונים)
ג.   ספורט
ד.  בריאות, רווחה; שונות
ה.  איכות הסביבה
ו.   חינוך, למעט פעילות של  פעוטונים, גני ילדים או בתי ספר
ז.  צרכי דת
ח.  תנועות נוער
ט.  עמותות שעוסקות בפעילות שלא נכללות בסעיפים א'-ח'

מועד אחרון להגשת בקשות - שימו לב להארכת המועד:
המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הנו יום חמישי ו' באדר תשפ"א, 18 פברואר 2021 בשעה 16:00 

בקשה לתמיכה תוגש על גבי הטפסים המפורטים להלן, בצירוף כל המסמכים הנדרשים על פי חוזר מנכ"ל מיוחד של משרד הפנים לעניין נוהל  תמיכות במוסדות ציבור על ידי הרשויות המקומיות (להלן: "הנוהל").

רשימת המסמכים להגשה, יש להגיש את המסמכים ממוספרים לפי המפורט בקובץ 
תבחינים לשנת 2021 - אושרו במליאת המועצה בישיבה ביום 09 אוגוסט 2020

  • את המסמכים יש להגיש במעטפה סגורה במשרד מנכ"ל המועצה.
     

בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.