הודעה בדבר האפשרות לקבל תמיכה לשנת 2020
מועצה אזורית עמק יזרעאל (להלן: "המועצה") מודיעה בזאת כי קיימת אפשרות למתן תמיכה למוסדות ציבור המאוגדים כתאגידים לטובת ציבור וללא כוונת רווח, המבקשים תמיכה אך ורק במסגרת התקציב המאושר של המועצה.

אלו הם סוגי הפעילויות בגינן תשקול המועצה בקשות לתמיכות של מוסדות ציבור העוסקים בהם, בשנת 2020:
סוגי הגופים והמוסדות הזכאים להגיש בקשה לתמיכה:

א. תרבות ואומנות
ב. היסטוריה והנצחה (מוזיאונים)
ג. ספורט
ד. בריאות, רווחה ואיכות הסביבה, שונות
ה. חינוך, למעט פעילות של  פעוטונים, גני ילדים או בתי ספר
ו. צרכי דת
ז. תנועות נוער
ח. עמותות שעוסקות בפעילות שלא נכללות בסעיפים 1 (א –ז);

מועד אחרון להגשת בקשות:

המועד האחרון להגשת בקשה לתמיכה הוא יד' שבט תש"ף (09 פברואר 2020) שעה 16:00 במשרד מנכ"ל המועצה.

אין וודאות כי תקציב התמיכות יחולק במלואו ו/או מה יהיה שיעור התמיכה לגבי כל בקשה.

 

בקשה אשר לא תכלול את כל הפרטים והמסמכים הנדרשים על פי הנוהל ו/או בקשה אשר תוגש באיחור לא תובא לדיון בפני המועצה.

רשות מקומית תפרסם הודעה בעיתונות בדבר האפשרות לקבל תמיכה, בכפוף לאישור תקציב המועצה.