תחום הנדסה ותשתיות כולל את אגף הנדסה ותשתיות, חברת יובל העמק למיים וביוב והועדה המרחבים יזרעאלים.

שלושת הגופים עובדים הן ברמה מועצתית והן ברמת היישובים.