חוק חופש המידע, התשנ"ח 1998, קובע את זכותו של כל אזרח ותושב לקבל מידע מרשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו. חוק זה חל על רשויות מקומיות בכלל, ועל המועצה האזורית עמק יזרעאל בפרט.

החוק קובע מי זכאי לקבל את המידע, אילו סוגי מידע אסור למסור או שיש שיקול דעת שלא למוסרם, אופן הפעלת שיקול הדעת של הרשות הציבורית בבואה למסור מידע, וכן הוראות והנחיות בדבר נהלי הגשת הבקשות והטיפול בהם.

הסמכות לטיפול וקבלת החלטות בבקשות לקבלת מידע, בהתאם לחוק, מוענקת לממונה על ישום חוק חופש המידע ברשות הציבורית. הממונה על ישום חוק חופש המידע במ.א. עמק יזרעאל : הגב' שירה לוין, דוברת המועצה, דוא"ל [email protected] טל' 04-6520726 .

בקשות לקבלת מידע לפי חוק חופש המידע במ.א. עמק יזרעאל יש להפנות לממונה באמצעות הטופס המצ"ב, בצירוף קבלה על אגרת בקשה על סך 20 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת) והתחייבות לתשלום אגרות טיפול והפקה כמצויין בטופס ובתקנות.

התשלום מתבצע אצל הקופאי (בשעות 7:30-15:00) סעיף 112100220.

נהלים כלליים:

  • המבקש מידע בהתאם להוראות החוק צריך להגיש "בקשה לקבלת מידע" בכתב, בכפוף לתשלום אגרה המתעדכנת מעת לעת בתקנות החוק, והוא אינו חייב לנמק את בקשתו.

  • המועצה תפעל בקשר עם הבקשה לפי הוראות חוק חופש המידע ויתכן שהמידע המבוקש לא יומצא, בהתאם להנחיות החוק. כך למשל, מידע שגילויו מהווה פגיעה בפרטיות כמשמעותו בחוק הגנת הפרטיות התשמ"א – 1981 לא יימסר.

  • השלום האגרה יבוצע במשרדי המועצה.

  • המידע יועמד לרשות המבקש כפי שהוא מצוי בידי המועצה ואין היא חייבת לעבד את המידע לפי צרכיו.

עלות הטיפול: 20 ש"ח לפנייה

התחייבות לתשלום אגרות טיפול והפקה - לחצו כאן

שליחה מקוונת של טופס הבקשה: 

טופס מקוון לבקשת מידע

יש למלא את טופס הבקשה, ולאחר מכן לשלם את האגרה

לתשלום מקוון של אגרת חוק חופש המידע

יש לבחור את השירות המתאים ב"בחירת שירותים"